Regulamin : MisDesign

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.misdesign.pl.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
- korzystając z adresu poczty elektronicznej:
- pod nr 793049011

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin.

 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 8. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.misdesign.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.misdesign.pl.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 3. Sklep internetowy www.misdesign.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.misdesign.pl są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki określone są w „Cenniku wysyłki” znajdującym się na pod adresem http://www.misdesign.pl/regulamin. Informacja o cenach towarów jest wiążąca do jej zmiany przez Sprzedawcę, przy czym zmiana cen nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową/drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe a co najmniej dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, rodzaj wysyłki, sposób zapłaty oraz adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane o których mowa w ust. 4 nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy lub Klient nie uzupełni niezbędnych danych, Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji tak złożonego Zamówienia.

 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcę i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest dowód sprzedaży. klient może wycofać złożone mówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem e-maila pod adresem info@misdesign.eu.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.

 2. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem w zależności od wybranej metody dostawy lub przez uzgodnienie indywidualnie z Klientem w przypadku zamówień specjalnych lub zgodnie z czasem oczekiwania wskazanym przy produkcie. Możliwa jest opcja wysyłki „za potwierdzeniem odbioru” na wyraźne życzenie Klienta i po uzgodnień ze sprzedającym. Czas oczekiwania na przesyłkę: Kurier 1-3 dni roboczych, Poczta Polska priorytet 1-3 dni roboczych. W przypadku priorytetowej wysyłki zagranicznej czas dostarczenia zależy od kraju doręczenia i jest uzależniony od Poczty Polskiej. W przypadku zamówień specjalnych czas oczekiwania wynosi do 20 dni, po wcześniejszym uprzedzeniu Klienta o czasie oczekiwania związanym z przygotowaniem produktu.

 3. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka jest uszkodzona, w wyniku transportu, powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności listonosza i odmówić przyjęcia towaru.

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) uwzględniającymi koszty opakowania, określonymi w cenniku transportu, zaakceptowanymi przez Klienta w momencie składania zamówienia.

§ 5 Płatności

 1. płatność online za pośrednictwem Systemu przelewy24 (Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie WWW.DOTPAY.PL)

 2. płatność online za pośrednictwem Systemu PayPal (Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie WWW.PAYPAL.PL)

 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:
  - wpłata na konto bankowe ING Bank Śląski Oddział Łódź
  ATELIER MISDESIGN
  Nr konta: 96 1050 1461 1000 0091 3836 6258
  - za pobraniem

 4. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte.

 5. Płatność za zamówiony towar obejmuje cenę za towar oraz koszt wysyłki.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 2. Składając reklamację należy określić reklamowany towar i przyczynę reklamacji.

 3. Reklamacje składane przez Konsumenta będą rozpatrywane na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania oraz usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się www.misdesign.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.misdesign.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego

 3. Sklep Internetowy www.misdesign.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4. Sklep internetowy www.misdesign.pl dokłada najwyższej staranności, aby wizualizacja towaru jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na indywidualne ustawienia komputera klienta (kolor, rozdzielczość) mogę istnieć pewne różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego na stronie a wizualizacją zdjęć towaru wyświetlanego na komputerze Klienta.

 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.misdesign.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zawartych z Konsumentem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93) - dalej jako K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (DzU nr 144, poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU nr 22, poz. 271, ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (DzU nr 47, poz. 278), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU nr 141 poz. 1176).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ATELIER MISDESIGN MARIOLA SAŁUDA.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje się, że:

 1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest firma Atelier MisDesign Mariola Sałuda z siedzibą w Łodzi ul. Bema 70e 91-492 Łódź                                                                           

 2. W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Mariola Sałuda  przetwarza się następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko

 • NIP-jeśli występuje

 • dane kontaktowe, adres e-mail ,numery telefonów.

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Mariolą Sałuda.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Mariolę Sałuda  w celu :

 • realizacji zobowiązań wobec państwa,

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Mariola Sałuda  wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym , przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub nielegalnym formami przetwarzania.

 3. W związku z przetwarzaniem przez  Mariolę Sałuda Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do danych osobowych,

  • prawo do sprostowania danych osobowych,

  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownej informacji na adres  info@misdesign.eu

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zapytaj o możliwość personalizacji

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 
pn-pt w godz. od 9-17

Zadzwoń tel. 793 049 011

Napisz emailinfo@misdesign.eu

Wartość: 0.00 pln. Produktów: 0 (0)
Zobacz koszyk

O firmie - kim jesteśmy

Atelier misDesign powstało jako urzeczywistnianie marzenia, jakim jest prowadzenie firmy z pasją i radością tworzenia rzeczy pięknych.

więcej

Kontakt - zadzwoń i zapytaj

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 
pn-pt w godz. od 9-17

Zadzwoń tel. 793 049 011

Napisz emailinfo@misdesign.eu

więcej

 • OSLO BAG
 • LONDON BAG
 • MILAN BAG 006
 • WARSAW BAG W002
 • PARIS BAG P015

copyright © 2014 www.misdesign.pl

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej